Biofysische Geneeskunde

Algemeen
Twee ontdekkingen in de 20e eeuw staan aan de basis van de biofysische geneeskunde.
1. Ontdekking en werkwijze van  bio-fotonen (licht uit de cellen) op en in het menselijk lichaam.
2. Ontdekking dat er naast de bio-fotonen nog andere elektromagnetische frequenties werkzaam zijn.
Deze belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen komen uit het gebied van de kwantumfysica en de kwantumbiologie (zie ook film onder aan de pagina)
Op basis van genoemde ontdekkingen zijn er wetenschappelijke verklaringen gekomen voor eeuwenoude geneeswijzen zoals, acupunctuur, ayurveda, homeopathie, natuurgeneeswijzen e.a..
Tevens geeft het inzicht en verklaringen voor de werking van de huidige reguliere geneeskunde. 
De biofysische geneeskunde is een integratieve  geneeskunde en benadert gezondheid en ziekte vanuit alle aspecten die met het leven te maken hebben.

Basisprincipes van de Biofysische (levenskonforme) geneeskunde.
In de biofysische geneeskunde wordt de mens centraal gesteld, met in acht neming van invloeden uit zijn omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, kunde en vaardigheden uit diverse vakgebieden, met als zwaartepunt de kwantumfysica en de kwantumbiologie.
Het doel van deze benadering is een geneeskunde te bedrijven die afgestemd is op het leven zoals zij zich aan ons presenteert, “ conform het leven zelf”.
Hierbij staat herstellen van verstoorde levensprocessen centraal. Stimuleren en weer opbouwen van het zelfregulerende, zelf-genezende vermogen heeft prioriteit.
Er worden ontregelingen in het eigen “reparatievermogen” opgespoord en naar vermogen bijgestuurd.


Drie niveaus van de Biofysische( levenskonforme) geneeskunde.
Het menselijke organisme vormt een eenheid tussen psyche (filter), stofwisseling (gestuurd door hormonen en neurotransmitters) en stoffelijke (materie) lichaam en is als zodanig niet te scheiden. Dit betekent voor de praktijk dat bijvoorbeeld een stofwisselingsaandoening gevolgen heeft voor de psyche en het stoffelijke lichaam.
Voor de praktische toepassing van de biofysische geneeskunde is het van groot belang dat iedere patiënt steeds op deze drie niveaus wordt geanalyseerd:

  • psyche   (zintuiglijke waarnemingen met vertaalslagen naar de stofwisseling)
  • stofwisseling  (brugfunctie, o.a.”schakelstation” tussen psyche en lichaam)
  • stoffelijk lichaam  (materie)

 

Belangrijke uitgangspunten van de biofysische geneeskunde.
Het zelfregulerende en zelfherstellende vermogen van het lichaam, de wetenschap dat alle processen in en tussen organismen met elkaar samenhangen en als gevolg daarvan de verbondenheid tussen mensen en tussen mens en natuur.
De onderzoeken en behandelingen zijn gericht op herstel en versterking van de energiestofwisseling en de informatie-uitwisseling tussen organismen.
Dit laatste is het belangrijkste principe van de biofysische geneeskunde.

Informatie.
Informatie is geen materie of energie, zij is de boodschap die overgebracht moet worden.  Zij is vergelijkbaar met een bericht dat verstuurd wordt via de telefoon of via de computer. Om het bericht te kunnen verzenden is energie nodig en om het te kunnen ontvangen is er een afstemming van de zender op de ontvanger nodig (resonantie). De informatie overdracht in de mens geschied door elektromagnetische signalen.
Vanuit dit perspectief gezien is ziekte dan ook primair een verstoorde informatie uitwisseling (communicatie storing).

De cyclus van informatieoverdracht (communicatie).
Het leven bestaat uit een voortdurende cyclus van informatie –uitwisseling (communicatie) en informatieverwerking. Hoe wij deze gegevens verwerken is weer afhankelijk van het functioneren van psyche, stofwisseling en stoffelijk lichaam (wisselwerkingen).

Ontregelingen.
• Ontregelingen binnen dit systeem van informatieoverdracht en energie uitwisseling kunnen verschillende oorzaken hebben die tot klachten leiden.
• Ontregelingen binnen dit systeem kunnen via diverse test en meetmethodieken in kaart worden gebracht, zodat er overzicht en inzicht ontstaat.
• De voornaamste ontregelingen binnen dit systeem van informatieoverdracht en energie-uitwisseling ontstaan door zogenaamde chronische stressfactoren.
Zie onderstaand schema van chronische stressfactoren.

Gezondheid als basis voor leven.
Ieder organisme is een unieke eenheid waar binnen alle hiervoor genoemde factoren via een zeer ingenieus netwerk met elkaar in verbinding staan.
Ziektesymptomen zijn, vanuit deze invalshoek, oorzakelijk met elkaar verbonden.
Klachten treden vaak op nadat er verzwakkingen (weerstand vermindering) zijn ontstaan in de psyche, stofwisseling, (stoffelijk) lichaam of combinaties hiervan.
Met andere woorden: Indien de compensatiemechanismen zijn “uitgeput” treden er manifeste klachten op (de emmer loopt over).

De actuele gezondheidsstatus van de mens.
De actuele gezondheidsstatus kan in kaart worden gebracht wanneer aandacht wordt besteed aan de volgende factoren.
• de levensloop, zowel in fysieke als in psychische zin
• actuele klachten en afwijkingen in relatie tot de diverse belastende factoren
• het psychologische gedragspatroon
• de fysieke leefwijze zoals: voeding, sport, hobby’s, slaappatroon etc.
• meting en inzicht in de psychische status meting van de stofwisselingstoestand
• meting van het regulatieve vermogen
• meting en inzicht in de biologische status
• gegevens uit lichamelijk onderzoek
• gegevens uit laboratorium onderzoek
• gegevens uit scan technologieën
Op basis van deze gegevens kan de behandeling doeltreffend worden ingezet.

Inzicht in enkele behandelmogelijkheden.
De behandelmogelijkheden zijn vooral toepasbaar op chronische ziekten.
Bij acute ziekten kunnen ze vooral ondersteunend werken.
De methoden die worden toegepast, berusten zoals omschreven voornamelijk op de wetenschappelijke kennis, kunde en vaardigheden uit de Biofysische (levenskonforme) Geneeskunde.


Copyright © 2013 H. Koning, arts.

 Film:  Prof. Dr.  Robbert Dijkgraaf (Princeton University) intro in de kwantumfysica.